top of page
accounting-bookkeeping.jpg

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Naš računovodstveni tim čine računovođe koji imaju značajno iskustvo u različitim računovodstvenim oblastima kao što su građevinarstvo, nekretnine, poljoprivreda, proizvodnja, trgovina energijom, pravne usluge, IT menadžment, transport i mnoge druge.

Možemo vam pružiti usluge iz širokog spektra:

Računovodstvo

 • Nadgledanje i vođenje računa tekućeg poslovanja 

 • Obračun dobiti i gubitka 

 • Nadzor poreskih računa 

 • Planiranje i konsultacije u svim oblastima računovodstva

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge se sastoje od pravilnog vođenja računovodstva u skladu sa zakonom (knjiženje faktura dobavljača i klijenata, inventara, registra imovine, bankovnog usaglašavanja...).​

Ostali zakonski propisi

 

Ova usluga se sastoji u usaglašavanju sa zakonima Srbije koji regulišu deviznu, spoljnotrgovinsku trgovinu i statističkim zahtevima koji zahtevaju popunjavanje i podnošenje odgovarajuće dokumentacije.

Porez na dodatu vrednost

 

Poreski obveznici su zakonski obavezni da uđu u sistem PDV-a kada njihov priliv u poslednjih 12 meseci premašuje 8.000 TRSD (T EUR 80).

PDV prijavu treba podneti u roku od 15 dana od kraja meseca za mesečne poreske obveznike, a u roku od 20 dana po isteku tromesečja za obveznike koji PDV plaćaju tromesečno.

(Važi od 1.1.2013.)

Naše usluge obuhvataju pregled da li fakture i uvozna dokumenta ispunjavaju zakonske uslove.

Usluge Izveštavanja

 

Izveštavanje za računovodstvene službe međunarodnih koncerna je veoma složena usluga koju možemo ponuditi u skladu sa standardima MRS ili u skladu sa smernicama Vašeg interesa.

„Izveštajni“ dokumenti koje pripremamo su sledeći:

Na mesečnom nivou:

 

 1. Bilans uspeha (dospeva 15. dana M+1) – Bilans uspeha će biti prikazan po funkciji s jedne strane i po prirodi troškova sa druge strane.

 2. Bilans stanja

 3. Ostali izveštaji u zavisnosti od zahteva klijenata

 

Na kvartalnoj osnovi:

 

 1. Probni bilans

 2. Bilans uspeha 

 3. Bilans stanja 

 4. Starenje stanja dužnika 

 5. Izjava o odredbama 

 6. Obračun očekivanog poreza na dobit

 

Na godišnjem nivou:

 

 1. Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskim zahtevima

 2. Priprema finansijskih izveštaja prema standardima MSFI uključujući bilans uspeha bilans stanja, izveštaj o tokovima gotovine i napomene

 3. Starenje stanja dužnika

 4. Izjava o odredbama

 

 

I još mnogo toga...

samonig_alexander.jpg

Kontakt:

Aleksander Samonig
+381 11 39 56 800

Email

Profile

Goran Vučurović

+381 11 39 56 800

Email

Druge usluge:

 

 • Poresko savetovanje

 • Transferne cene

 • Pravno savetovanje

 • Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

 • Računovodstvo zarada

 • Administrativni poslovi

 • Investicioni i menadžment konsalting

 • Korporativne usluge

 • M&A transakcije/ulazak na tržište

 • Start-up obuke

 • Nekretnine

 • Izveštavanje

 • Upravljanje rizikom/šansama

 • Interna revizija

 • Digitalne i forenzičke usluge

goran-ecovis.jpg
bottom of page